jún 01, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Rokovanie 27.5.2020 od 10:00.

12. MsZ Prešov

27.5. plánovaný začiatok o 10:00

Pokračovanie po obede:

Plánovaný program 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva :

N á v r h  p r o g r a m u :

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

4. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018-2020 za rok 2019.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Jozef Herman, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

6. Vecný a časový harmonogram zavádzania regulácie statickej dopravy na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Jozef Herman, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

8. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Návrh na zmenu spoločenskej zmluvy obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

12. Návrh na vymenovanie člena Dozornej rady obchodnej spoločnosti Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

13. Návrh na vykonanie zmien v orgánoch Združenia LAPANČ.
Predkladá: JUDr. Vladimír Feľbaba, zástupca primátorky mesta

14. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

15. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 2. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

16. Návrh na určenie poslanca mestského zastupiteľstva mesta Prešov povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky 2018-2022.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

17. Návrh na zaradenie neštátnej školy − Súkromná MŠ MONTE − Detský svet, Bernolákova 17, 080 01 Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

18. Návrh na zaradenie neštátnej školy − Súkromná materská škola Márie Montessori − inkluzívna škola pre deti so stravovacími intoleranciami, alergiami a špeciálnymi potrebami do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

19. Návrh na zaradenie Materskej školy, Matice slovenskej 13, Prešov v sídle Základnej školy, Matice slovenskej 13, Prešov do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

20. Návrh na schválenie zámeru prípravy a podania prihlášky mesta Prešov do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry“ v Slovenskej republike na rok 2026.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

21. Rôzne.

22. Interpelácie.

23. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

24. Záver.
Do bodu číslo 23.: Vystúpenia obyvateľov mesta, je možné sa nahlásiť vopred telefonicky na telefónnych číslach: 051/3100141 alebo 051/3100121. Zároveň žiadame všetkých občanov, ktorí chcú sledovať priebeh zasadnutia, aby uprednostnili online prenos. V rokovacej miestnosti totiž nebudú voľné miesta na sedenie, keďže medzi poslancami musia byť povinné rozostupy.

Rokovanie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24..

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Naposledy zmenené streda, 27 máj 2020 14:16