február 29, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov sa bude konať 18. septembra 2019.

Pozrite si body rokovania, ktoré sú pripravené pre poslancov v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24 od 9 hodiny.

Po otvorení a určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, poslanci pristúpia k schváleniu návrhu programu.

Tieto body by mali byť prerokované.
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.
Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2019.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

5. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

6. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2019.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

7. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2019.
Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta

8. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

9. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

11. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením Kancelárie prednostky MsÚ

12. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove.
Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením Kancelárie prednostky MsÚ

13. Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov proti prepojeniu ulíc Sibírska – Pod Šalgovíkom a dobudovaniu trolejového vedenia.
Predkladá: Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ

14. Návrh na schválenie Doplnku č. 5 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov.
Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., poverená riadením odboru služieb pre občanov MsÚ

15. Návrh na zaradenie neštátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

16. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 829/2017, č. 881/2018 a č. 882/2018 – Prešovská kreatívna fabrika.
Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, poverená riadením odboru riadenia projektov MsÚ

17. Informatívna správa o účasti mesta Prešov v samosprávnych organizáciách a združeniach a ich činnosti.
Predkladá: RNDr. Adrián Kuba, MBA vedúci Kancelárie primátorky mesta

18. Rôzne.

19. Interpelácie.

20. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

21. Záver.

 

Naposledy zmenené nedeľa, 08 september 2019 20:24

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo