december 07, 2019

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

7. MsZ, 6.11.2019

Rokovanie 6.11.2019 od 10:00.

7. MsZ Prešov

6.11. dopoludnie:

 

6.11. popoludnie:

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.
3. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta.
4. Návrh na schválenie majetkových prevodov.
4.01 Návrh na schválenie MP – zmena uzn. č. 1008/2018 zo dňa 28.8.2018 - predaj- VSD, a. s.
4.02 Návrh na schválenie MP – zmena uzn. č. 132/2019 zo dňa 26.6.2019 - predaj - Ul. Zimná
4.03 Návrh na schválenie MP – zriadenie vecného bremena – Ul. Mukačevská
5. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
5.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uzn. č. 157/2019 zo dňa 26.6.2019 - zámer predaja PHOZ– Ul. Na Rúrkach
5.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámer predaja – Ul. Magurská
5.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj - Ul. Solivarská
5.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Ul. Masarykova (Sociálna poisťovňa)
5.05 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Ul. Bernolákova 17
5.06 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – Ul. Hlavná 73
5.07 Návrh na schválenie MP ako PHOZ - zmena uzn. č. 12/2018 zo dňa 21.11.2018 – dlhodobý prenájom PHOZ - Ul. M. Nešpora
6. Vyhodnotenie plnenia vecných úloh a ekonomických výsledkov obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. za rok 2018.
7. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov.
8. Rôzne.
8.01 Návrh na zmenu uznesenia č. 108/2019 zo dňa 19.6.2019 – zmena člena v predstavenstve 1.FC TATRAN, a.s.
9. Interpelácie.
10. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná
diskusia.
11. Záver.

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on utorok, 05 november 2019 10:06